Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Sáng 13/02/2020, Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập chuyên đề năm 2020 
Tại đơn vị, CBCS đã được xem video, nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của dân để kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót. Đối với vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, phải luôn chú ý xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Nhiệm vụ của Đảng có thể đúc lại trong mấy chữ: "Làm cho nước Việt Nam ta Độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường". Bên cạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó phải xây dựng được Nhà nước do dân, vì dân; Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Xây dựng được Mặt trận dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội.
 
Đồng chí Thượng tá Đào Phi Sơn Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Phát biểu kết luận buổi học tập Chuyên đề năm 2020, đồng chí Thượng tá Đào Phi Sơn Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động nhấn mạnh: Sau buổi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, các chi bộ cần học tập nghiêm túc  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao trách nhiệm công tác phê và tự phê của mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt thực hiện nghiêm túc  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Quy định số 01-Qđi/ĐUCA, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị địa phương”; Quy định của Đảng ủy Công an tỉnh về  “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và người đứng đầu các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, thị xã”. Và kế hoạch số 09/KH-ĐU, ngày 15/03/2019 của Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động.

Ngay sau buổi nghiên cứu, học tập, các  cán bộ, đảng viên, tổ chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lê Giáp