Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dịch vụ công thiết yếu

Sáng ngày 18/3, Cục kiểm soát TTHC tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nội dung tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, Cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn có liên quan tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06).

Điểm cầu trực tuyến tại Hà Tĩnh

 
Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác. Đến ngày 17/3/2022, đã có 02 sở, ban, ngành cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, gồm: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có 07 UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai, gồm: TP. Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Vũ Quang, TX. Kỳ Anh, TX. Hồng Lĩnh. Hiện nay, còn 06 UBND cấp huyện chưa ban hành Kế hoạch triển khai, gồm: Thạch Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà,  H. Kỳ Anh.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế  quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với đơn vị cung cấp dịch vụ công.
Triển khai thực hiện thành công việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tổ chức triển khai cho các các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân để tạo tài khoản truy cập, kết nối vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo 11 lĩnh vực của ngành Công an. Nâng cấp, bổ sung chức năng xác thực và định danh điện tử của công dân trên phần mềm thu nhận, cấp quản lý Căn cước công dân; tổ chức triển khai thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân trên địa bàn.
 
Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các nội dung trong Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ thục hành chính mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu, thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID đến Nhân dân.

HỒNG NHUNG