Khối thi đua Nội chính tỉnh: Ký giao ước thi đua năm 2020

Chiều 27/2, tại Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các đơn vị khối thi đua nội chính tỉnh.

Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm 9 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2 (Bộ Công an).
Năm 2020, Khối Thi đua Nội chính ký kết giao ước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020).

 
Theo đó, Khối sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các quy định về nêu gương, thực hiện văn hóa công vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, an ninh nội địa và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính năm 2020.
 
Duy trì và phát huy hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua chuyên đề trong các ngành, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thực hiện văn hóa công sở”… gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn lực, trong đó tập trung xây dưng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Ngoài ra, Khối cũng phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị.
 

Diệp Hoàng