Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các tổ chức đảng trong Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành một số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định, hướng dẫn về công tác sinh hoạt đảng tại một số cấp ủy, tổ chức đảng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nhận thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA, ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân”; duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo thời gian; nội dung, quy trình sinh hoạt cơ bản đã thực hiện theo quy định. Ngoài ra, một số cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề góp phần quan trọng trong đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong thời gian qua.
 

          Việc cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp mỗi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt các chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao .
                Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát, nhận thấy chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, như: Nội dung sinh hoạt còn nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương chưa thường xuyên; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chưa cao; việc quán triệt một số văn bản của cấp ủy cấp trên thiếu chiều sâu; việc ghi biên bản, nội dung họp còn sơ sài.
Nguyên nhân chủ yếu những tồn tại, hạn chế do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức, nghiên cứu chưa đầy đủ các quy định, hướng dẫn có liên quan về công tác sinh hoạt đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chưa nghiên cứu kỹ, tham mưu đầy đủ cho Cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; một bộ phận đảng viên chưa tự giác, chưa phát huy được trách nhiệm trong tham gia sinh hoạt đảng.
Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác sinh hoạt đảng, để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần lưu ý, quan tâm thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
          Một là, Trước tiên, các Cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm nghiên cứu, thực hiện tốt các nội dung tại các quy định, hướng dẫn về công tác sinh hoạt đảng, gồm có: Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA, ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân; Quy định số 1193-QĐ/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, chất lượng các nội dung theo quy định.
Hai là, Đảm bảo chế độ sinh hoạt đảng một cách nề nếp, đúng thời gian quy định, sinh hoạt định kỳ một tháng một lần, sinh hoạt chuyên đề một quý một lần. Trước khi tổ chức sinh hoạt định kỳ, cấp ủy cần họp để chuẩn bị, thảo luận, thống nhất các nội dung, sau đó, chủ động thông báo lịch họp và chương trình họp đến toàn thể dảng viên biết. Mỗi đảng viên cần nêu cao tính tự giác, chủ động, chuẩn bị ý kiến, nội dung phát biểu trước khi họp.
Ba là, chú trọng công tác điều hành của người đứng đầu tổ chức đảng, quá trình điều hành phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đầy đủ nội dung và các bước theo quy trình, điều hành linh hoạt, sáng tạo, phát huy dân chủ rộng rãi, gợi mở được nhiều ý kiến thảo luận; kết luận chính xác, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện những nội dung kết luận và xác định rõ thời gian hoàn thành.
Bốn là, diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận phải được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ ghi biên bản, sổ tay đảng viên. Đặc biệt các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của đảng viên; lựa chọn, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng./.

Lê Duy Đạt, Cơ quan UBKT Đảng ủy