Thông báo tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Công an Hồng Lĩnh, Nghi Xuân

Về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thực hiện Thông báo số 296/TB-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2021 Công an tỉnh có thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của Công an Thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Nghi Xuân. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 của hai địa phương nói trên cơ bản được kiểm soát, Công an tỉnh yêu cầu Công an Thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục tổ chức việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận một cữa các cấp theo chỉ đạo của chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính.

BBT