Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bằng hình thức trực tiếp

Thực hiện Công văn số 3886/UBND-PC1 ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp, Công an tỉnh đã ban hành Văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp) và thực hiện tiếp công dân đến xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Công an các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 07h00 phút ngày 21/6/2021.
          2. Đối với thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, Công an các huyện, thành phố, thị xã chỉ tổ chức tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (đối với những đơn vị đã triển khai thực hiện ở Trung tâm hành chính công) và tại trụ sở Công an cấp huyện, không tổ chức thực hiện theo hình thức lưu động cho đến khi có thông báo mới. Đối với phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH trước mắt chưa tổ chức việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.
          3. Quá trình tiếp công dân thực hiện các TTHC và xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
          4. Các đơn vị, địa phương kịp thời thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp. Giao phòng PX03 thông báo việc tiếp tục giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh./.
 

Pháp chế - Quản lý khoa học