Câu hỏi về Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3, khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên trong Chi bộ có hai loại ý kiến khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Vi phạm đã rõ nên trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện Chi bộ không cần phải nghe đảng viên trình bày ý kiến. Ý kiến thứ hai: Chi bộ phải gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi họp xem xét, quyết định kỷ luật. Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời:
Khoản 3, Điều 39, Điều lệ Đảng quy định:
“Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến”.
Tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
“Trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến và ý kiến này được báo cáo đầy đủ (kèm theo bản tự kiểm điểm) khi tổ chức đảng có thẩm quyền họp xem xét, quyết định kỷ luật”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, mặc dù vi phạm đã rõ nhưng trước khi họp Chi bộ để xem xét, quyết định kỷ luật Chi bộ vẫn phân công chi ủy viên gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến để bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định.
Ý kiến thứ hai đúng.

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh