Những nội dung Ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kiểm tra những nội dung nào?

Trả lời:
Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, cấp ủy viên, như sau:
“Kiểm tra dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, ủy ban kiểm tra được quyền kiểm tra về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh