Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp không?

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp không?

 Trả lời:
Khoản 6, Điều 32, Điều lệ Đảng quy định ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ: “Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp”.
Điểm 6.2, Khoản 6, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định đối tượng kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra, như sau:
“Cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp. Khi cần thiết thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc cấp uỷ cùng cấp”.
Trường hợp câu hỏi nêu, căn cứ các quy định trên cho thấy: Đối tượng kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra là cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Vì vậy, ủy ban kiểm tra không có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh