Giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát thường xuyên hay giám sát chuyên đề

Chi bộ cơ sở hỏi: Giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát thường xuyên hay giám sát chuyên đề?

Trả lời
Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, quy định hình thức giám sát theo chuyên đề như sau:

“Xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm và thông báo cho đối tượng giám sát”.
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 4, Quy định 86 - QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng như sau:
“…Giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát chuyên đề”.
Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp câu hỏi nêu, việc giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát theo chuyên đề.
 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh