Kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới của Ủy ban kiểm tra

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới của Ủy ban kiểm tra gồm những nội dung nào?

Trả lời
Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp uỷ cấp dưới của UBKT gồm:

“- Việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính, tài sản của cấp uỷ.
- Việc chấp hành và chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp và cấp uỷ cấp dưới) chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.
- Việc chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng từ; về thanh quyết toán, chi tiêu tài chính, quản lý tài sản của Đảng; việc kiểm tra tài chính đối với tổ chức đảng trực thuộc”.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, ủy ban kiểm tra cần căn cứ mục đích, yêu cầu và tình hình thực tế của đối tượng kiểm tra để lựa chọn, quyết định nội dung kiểm tra cho phù hợp.


 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh