Thẩm quyền của Chi bộ trong xem xét, xử lý đảng viên vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Thẩm quyền của Chi bộ trong việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm?

Trả lời
Khoản 1, Điều 36, Quy định
số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ, như sau:

Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao)…
Đối với cấp uỷ viên các cấp sinh hoạt tại chi bộ từ cấp uỷ viên đảng uỷ cơ sở trở lên và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, nếu vi phạm nhiệm vụ do cấp trên giao phải áp dụng hình thức kỷ luật thì chi bộ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.
Khoản 1, Điều 39, Quy định 30-QĐ/TW quy định:
Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật...”
Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 39, Quy định 30-QĐ/TW quy định:
“...Trường hợp chi bộ chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ thì bí thư chi bộ báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp để cử đại diện chủ trì hội nghị xem xét, kỷ luật”.
Theo các quy định trên, chi bộ có thẩm quyền trong việc thi hành kỷ luật đảng viên, đó là: Tổ chức tiến hành họp kiểm điểm đảng viên để nghe đảng viên trình bày nội dung kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật trước chi bộ; trường hợp chi bộ chỉ có bí thư chi bộ nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật (hình thức kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ) thì bí thư chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp để cử đại diện cấp ủy chủ trì hội nghị xem xét, kỷ luật; chi bộ có thẩm quyền ra quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). Đồng thời, chi bộ có quyền đề nghị cấp trên có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong trường hợp không thuộc thẩm quyền của chi bộ.


 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh