Xử lý kỷ luật đảng viên

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Sự khác nhau về hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị?

Trả lời
Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định về hình thức kỷ luật đối với đảng viên, như sau:

“Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.”
Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo”.
Như vậy, đảng viên chính thức có 4 hình thức kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; đảng viên dự bị có 2 hình thức kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo. Đối với đảng viên dự bị nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì mặc dù không bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền phải thực hiện việc xóa tên trong danh sách đảng viên.
 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh