Trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Trường hợp nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm?

Trả lời
Khoản 2, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

“Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp”.
Căn cứ quy định trên, đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ hoặc vi phạm các nội dung về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp thì không xác định thời hiệu xử lý kỷ luật.
                                                                                          
 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh