Thẩm tra, xác minh trong quá trình giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Trong thời gian giám sát tổ chức đảng hoặc đảng viên, đoàn giám sát được thẩm tra, xác minh khi nào?

Điểm d, Khoản 2, Điều 11, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về quy định giám sát trong Đảng nêu: Trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát theo chuyên đề “Khi cần thiết thì thực hiện thẩm tra, xác minh”.
Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 11, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng quy định, như sau:
“Khi đoàn giám sát nhận thấy còn có nội dung giám sát chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì trưởng đoàn giám sát quyết định việc thẩm tra, xác minh”.
Như vậy, với những nội dung giám sát mà đoàn giám sát thấy chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì trưởng đoàn sẽ quyết định việc thẩm tra, xác minh.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh