Thời gian giám sát chuyên đề

Các Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề đối với các cấp như thế nào?

Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 11, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng quy định như sau:
“…Thời gian giám sát được tính từ ngày chủ thể giám sát nhận được báo cáo theo gợi ý giám sát của đối tượng giám sát. Thời gian giám sát đối với cấp Trung ương không quá 45 ngày làm việc; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 30 ngày làm việc; cấp huyện, quận và tương đương không quá 25 ngày làm việc; cấp cơ sở không quá 20 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt, chủ thể giám sát có thể quyết định gia hạn thời gian giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát đối với từng cấp theo quy định.”
Như vậy, theo Hướng dẫn trên thì thời gian giám sát theo chuyên đề ở mỗi cấp được quy định cụ thể như sau:
- Cấp Trung ương không quá 45 ngày làm việc;
- Cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 30 ngày làm việc;
- Cấp huyện, quận và tương đương không quá 25 ngày làm việc;
- Cấp cơ sở không quá 20 ngày làm việc.
Trong trường hợp đặc biệt, có thể quyết định gia hạn thời gian giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát theo quy định đối với từng cấp.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh