Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Ủy ban kiểm tra phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên bằng cách nào?

Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 32,  Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên thông qua:
“Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế và giám sát của nhân dân.
- Tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên; việc bình xét phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng.
- Tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị của đảng viên và quần chúng.
- Phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng đã được kiểm chứng”.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh