Thi hành kỷ luật đảng viên

Đảng ủy bộ phận hỏi: Đảng ủy bộ phận có thẩm quyền gì trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm?

Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
Đảng uỷ bộ phận và ban thường vụ đảng uỷ cơ sở không được quyền thi hành kỷ luật đảng viên, nhưng có trách nhiệm thẩm tra việc đề nghị thi hành kỷ luật của chi bộ”.
Căn cứ quy định trên, đảng ủy bộ phận không có quyền thi hành kỷ luật đảng viên mà chỉ có trách nhiệm thẩm tra việc đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh