Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cách tính thời điểm có hành vi vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định: “Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm”. Vậy, hành vi vi phạm được tính từ thời điểm nào?

Điều 3, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định như sau:
“...Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra, xem xét kỷ luật đảng viên; trường hợp vi phạm xảy ra liên tục kéo dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.”
Căn cứ quy định trên, có 2 cách tính thời điểm có hành vi vi phạm: (1) tính từ thời điểm có hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có quyết định kiểm tra, xem xét kỷ luật đảng viên; (2) Trường hợp vi phạm xảy ra liên tục hoặc kéo dài thì thời hiệu sẽ được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đến khi có quyết định kiểm tra, xem xét kỷ luật đảng viên của tổ chức đảng có thẩm quyền.
 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY