Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xử lý kỷ luật đối với đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên

Đảng bộ Công an huyện hỏi: Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên thì kết luận hình thức kỷ luật như thế nào?

Khoản 7, Điều 2, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:
"Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc nếu đảng viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật; không tách riêng từng nội dung vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau".
Như vậy, theo quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc nếu đảng viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật.
 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY