Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Về chức vụ khi bị xử lý kỷ luật

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có chi ủy, đảng viên trong chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào?

- Điểm 6.4, Khoản 6, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng quy định:
"Đối với chi bộ có chi uỷ, nếu chỉ cách chức bí thư hoặc phó bí thư chi bộ thì còn là chi uỷ viên; nếu cách chức chi uỷ viên thì đương nhiên không còn là bí thư hoặc phó bí thư chi bộ".
Theo quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên trong chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì không còn chức vụ nào, chỉ là đảng viên.
 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY