Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được tính từ thời điểm nào?

Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có nêu :
“Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới”.
Căn cứ quy định trên, thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên được tính từ “thời điểm có hành vi vi phạm”; nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại “kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới”.
 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY