Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên trước khi vào Đảng

Đảng viên T bị phát hiện có vi phạm pháp luật (không đến mức phải xử lý hình sự) trước khi được kết nạp vào Đảng. Trong trường hợp này, tổ chức đảng phải xử lý như thế nào? Có phải xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên T không?

- Tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày
09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-
QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nêu:
“(2.1). Đảng viên mới được phát hiện hoặc bị tố cáo vi phạm trước khi
kết nạp vào Đảng hoặc khi cơ quan, tổ chức hợp nhất, sát nhập, chia tách, giải
thể thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định
của Đảng”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên T bị phát hiện có
vi phạm pháp luật trước khi được kết nạp vào đảng thì tổ chức đảng quản lý
đảng viên T nắm tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra và
kết luận, nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì xem xét, xử lý kỷ luật theo
quy định hoặc kiến nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy