Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xử lý kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy G tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên B, kết luận đảng viên B vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Khi xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên B bị bệnh đi điều trị nội trú tại bệnh viện. Trường hợp này tổ chức đảng phải xử lý như thế nào? Khi nào thì tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật?.

Tại Khoản 7, Điều 9, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban
Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nêu:
“(7). Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi
con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, bị bệnh nặng thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.
Trường hợp đảng viên vi phạm đã qua đời tổ chức đảng xem xét, không xử lý kỷ
luật, trừ trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng”.
- Tiết 1.2.6, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục III, Hướng dẫn số 02 -HD/TW, ngày
09/12/ 2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-
QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nêu rõ:
“(1.2.6). Đảng viên bị bệnh nặng đang phải điều trị nội trú tích cực ở
bệnh viện để chữa bệnh, nếu có kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền thì
được hoãn, chờ đến khi sức khoẻ hồi phục mới xem xét, xử lý kỷ luật”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên B bị kết luận có
vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khi các tổ chức đảng có thẩm
quyền thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật, đảng viên B bị bệnh, phải
điều trị nội trú tại bệnh viện và được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận thì
chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Sau khi ra viện, sức khoẻ hồi phục thì tổ chức đảng
có thẩm quyền tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên B
theo quy định.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy