Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Câu hỏi về Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3, khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên trong Chi bộ có hai loại ý kiến khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Vi phạm đã rõ nên trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện Chi bộ không cần phải nghe đảng viên trình bày ý kiến. Ý kiến thứ hai: Chi bộ phải gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi họp xem xét, quyết định kỷ luật. Vậy, ý kiến nào đúng?


Câu hỏi về thời gian giám sát theo chuyên đề

Các Chi bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề được tính từ khi nào?