Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Điều động công tác đối với đảng viên đang chấp hành kỷ luật Đảng

Chi bộ cơ sở hỏi: Đảng viên A là cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Vậy, khi đang chấp hành kỷ luật đảng, tổ chức đảng quản lý đồng chí A có được điều động đồng chí sang vị trí công tác mới hay không?

Khoản 11, Điều 2, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:
“Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật”.
Theo quy định trên, đảng viên A đang chấp hành quyết định kỷ luật thì chưa được xem xét bổ nhiệm; tổ chức đảng có thể điều động đồng chí A sang vị trí công tác mới để sắp xếp, bố trí công việc cho phù hợp.
 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY