Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp không?

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp không?


Những nội dung Ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kiểm tra những nội dung nào?


Câu hỏi về Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3, khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên trong Chi bộ có hai loại ý kiến khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Vi phạm đã rõ nên trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện Chi bộ không cần phải nghe đảng viên trình bày ý kiến. Ý kiến thứ hai: Chi bộ phải gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi họp xem xét, quyết định kỷ luật. Vậy, ý kiến nào đúng?


Câu hỏi về thời gian giám sát theo chuyên đề

Các Chi bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề được tính từ khi nào?