Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 110 Thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký, cấp biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Đăng ký xe tạm thời Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
11 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
13 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
17 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
19 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
20 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
21 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
22 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
23 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
24 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
25 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu
26 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
27 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
28 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
29 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
30 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
31 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
32 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
33 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
34 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
35 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
36 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
37 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
38 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
39 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
40 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
41 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
42 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
43 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
44 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
45 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
46 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
47 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
48 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
49 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
50 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú