Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 158 Thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp đăng ký, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đăng ký sang tên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Đăng ký xe tạm thời Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Cấp đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Đăng ký sang tên tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
13 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
19 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
20 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
21 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
22 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
23 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
24 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu
25 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
26 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
27 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
28 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
29 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
30 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
31 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
32 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
33 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
34 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú
35 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
36 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
37 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
38 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
39 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
40 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
41 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
42 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
43 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
44 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
45 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
46 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
47 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
48 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
49 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
50 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Đăng ký quản lý cư trú