Xem ISO

Tên thủ tục Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
Nội dung 5.  NỘI DUNG QUY TRÌNH
 
5.1 Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có
  Áp dụng đối với người mắc bệnh thộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
5.2 Thành phần hồ Bản chính Bản sao
5.2.1 Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương (mẫu BB1). x  

5.2.2 
Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật như sau:
- Đối với cán bộ chiến sỹ đang công tác phải có giấy ra viện sau khi điều trị bệnh và một trong các giấy tờ sau:
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có phiếu chuyển thương, chuyển viện; bản sao lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ công an nhân dân hoặc lý lịch quân nhân có ghi đầy đủ quá trình công tác;
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Công an đơn vị, địa phương;
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31 hoặc mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có bản sao lý lịch công an nhân dân hoặc lý lịch quân nhân có ghi đầy đủ quá trình công tác có xác nhận của Công an đơn vị, địa phương;
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có quyết định cử đi làm nghĩa vụ quốc tế của cơ quan có thẩm quyền;
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có biên bản xảy ra sự việc của Công an cấp huyện hoặc tương đương trở lên;
+ Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cấp có thẩm quyền.
- Đối với người mắc bệnh trong trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31 đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần thì căn cứ vào các giấy tờ sau:
+ Một trong các loại giấy tờ sau:
* Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có phiếu chuyển thương, chuyển viện; bản sao lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ công an nhân dân hoặc lý lịch quân nhân có ghi đầy đủ quá trình công tác;
* Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Công an đơn vị, địa phương;
* Mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31, phải có quyết định cử đi làm nghĩa vụ quốc tế của cơ quan có thẩm quyền;
+ Các giấy tờ được cấp trong thời gian đang công tác có ghi mắc bệnh kèm bệnh án điều trị tâm thần do bệnh cũ tái phát của bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.
Trường hợp sau khi xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần làm mất năng lực hành vi thì căn cứ vào bệnh án điều trị của bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên;
+ Quyết định xuất ngũ hoặc quyết định thôi việc;
+ Biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người mắc bệnh cư trú.
  x
5.2.3 Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an (Mẫu BB2) x  
5.2.4 Văn bản đề nghị của Công an tỉnh. x  
5.3 Sốợng hồ
  03 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Chưa quy định thời gian cụ thể
5.5 Nơi tiếp nhận và trả lết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ Cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2.2
B2 Tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.
Đội Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ. Giờ hành chính BM 01 - Giấy biên nhận
 
B3 Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Đội Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ. 01 ngày BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định chuyên môn
- Thẩm định về pháp lý
  Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo.
  Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì đề nghị tổ chức và cá nhân bổ sung, sửa đổi theo quy định.
Đội Chính sách – Bảo hiểm xã hội, Phòng Tổ chức cán bộ. 05 ngày BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 
B5 Trình Ban giám đốc Công an tỉnh ký cấp Giấy Chứng nhận bệnh tật (mẫu BB1) và giấy giới thiệu cán bộ, chiến sỹ đến Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an. Lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ
Ban Giám đốc Công an tỉnh.
02 ngày Theo mục 5.2.1
B6 Sau khi Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ký duyệt hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ đóng dấu và chuyển 01 bộ hồ sơ cho cá nhân đến Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an để giám định bệnh tật Đội Chính sách – Bảo hiểm xã hội Phòng Tổ chức cán bộ    
B7 Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an giám định bệnh tật Bệnh viện 198, Bộ Công an.   Theo mục 5.2.3
B8 Tiếp nhận Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa của cá nhân chuyển đến, Trình Ban Giám đốc Công an tỉnh ký duyệt Công văn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh theo quy định chuyển 01 bộ hồ sơ về Cục Chính sách. Đội Chính sách – Bảo hiểm xã hội Phòng Tổ chức cán bộ.
Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.
Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Giờ hành chính Theo mục 5.2.4
B9 Cục Chính sách tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh của Công an đơn vị, địa phương. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì ký Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (mẫu BB3). Chuyển quyết định về Công an đơn vị địa phương.      
B10 Sau khi nhận được quyết định về việc cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng do Cục Chính sách chuyển về, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho đối tượng biết, gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Sở Lao động Thương binh và xã hội nơi cư trú của Bệnh binh quản lý và thực hiện chế độ theo quy định. Đội Chính sách – Bảo hiểm xã hội Phòng Tổ chức cán bộ 02 ngày - Mẫu giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp một lần đối với bệnh binh theo quy định tại VBQPPL hiện hành.
B11 Thống kê và theo dõi Đội Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ. 01 ngày BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Lưu ý    Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM02 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.7
   Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
5.8 Cơ sở pháp lý
  1. Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
5. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 
             

6. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1. BM01 Mẫu giấy biên nhận
2. BM02 Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3. BM03 Sổ theo dõi quá trình thực hiện thủ tục hành chính
4. BM04 Mẫu số thống kê và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.
5. Và một số biểu mẫu khác
7.  HỒ SƠ LƯU
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm những thành phần sau:
TT Hồ sơ lưu  
1. Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng.  
2. Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương .  
3. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật  
4. Biên bản Giám định bệnh tật
5. Văn bản đề nghị của Công an tỉnh.
6. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
7. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC.
8. Các hồ sơ khác có liên quan.
Hồ sơ lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 3 tháng. Sau khi hết hạn chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.