Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp xã
Cơ quan thực hiện Công an các phường, xã, thị trấn.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Người tố cáo có thể thực hiện việc tố cáo bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Trường hợp tố cáo bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo; Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi nhận lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.  Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.
Bước 2: Sau khi xem xét nội dung đơn và các tài liệu có liên quan (nếu có), nếu đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền của đơn vị tiếp nhận thì người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải tiến hành, kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý đơn hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp đơn tố cáo thuộc các trường hợp không được thụ lý thì phải thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý. Trường hợp đơn đủ điều kiện thụ lý thì ra Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và Quyết định xác minh nội dung tố cáo. Căn cứ Quyết định xác minh nội dung tố cáo, Trưởng đoàn thanh tra hoặc Tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch xác minh, mở hồ sơ giải quyết tố cáo, tiến hành công bố Quyết định xác minh và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh nội dung tố cáo. Trên cơ sở các tài liệu thu thập, xác minh Trưởng đoàn thanh tra hoặc Tổ trưởng tổ xác minh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo và hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng có thẩm quyền. Căn cứ vào nội dung tố cáo, báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, Thủ trưởng có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải ra Kết luận nội dung tố cáo.
Bước 3: Thủ trưởng cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo phải có văn bản thông báo hoặc tổ chức công bố kết luận thanh tra và ý kiến của Thủ trưởng có thẩm quyền đối với đơn vị có người bị tố cáo để thực hiện.
Những trường hợp cán bộ có vi phạm, Thủ trưởng cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan ra các quyết định xử lý tố cáo. Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử lý tố cáo theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định, thông báo kết quả xử lý tố cáo cho  người tố cáo biết. Sau khi các quyết định xử lý tố cáo được thực hiện thì kết thúc việc giải quyết tố cáo.
 
Cách thức thực hiện Gửi đơn qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an các phường, xã, thị trấn.
 
Thành phần hồ sơ + Đơn tố cáo hoặc văn bản phản ánh nội dung tố cáo do cơ quan tiếp nhận tố cáo lập.
+ Các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo kèm theo (nếu có).
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạpthì không quá 90 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau (khoản 1, điều 29, Luật Tố cáo năm 2018):
- Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan Công an có thẩm quyền.
- Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;
- Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của lực lượng Công an;
- Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
- Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác địnhngười giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.
 
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
 
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý - Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 125/6/2018;
- Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;
- Thông tư 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;
- Thông tư 12/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;
- Thông tư 54/2017/TT-BCA ngày 15/11/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.
 
File đính kèm Không.