Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 157 Thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Đăng ký quản lý cư trú
2 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy chữa cháy
4 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
5 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
6 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
7 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
8 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy chữa cháy
9 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy
10 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
11 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
12 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
13 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
14 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy chữa cháy
15 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
16 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Quản lý xuất, nhập cảnh
17 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
18 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
19 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
20 Trình báo mất hộ chiếu Quản lý xuất, nhập cảnh
21 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
22 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
23 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
24 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
25 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
26 Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
27 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
28 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
29 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
30 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
31 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
32 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
33 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
34 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
35 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
36 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
37 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Quản lý xuất, nhập cảnh
38 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ
39 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
40 Tuyển hợp đồng lao động trong Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
41 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
42 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
43 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
44 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
45 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
46 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
47 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
48 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
49 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
50 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ