Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; góp phần tạo lập môi trường hòa bình để phát triển đất nước, của địa phương.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Công an tỉnh Hà Tĩnh chú trọng công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, coi đó là nền tảng, nền móng vững chắc để xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc

Với phương châm ấy, thời gian qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ, học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, gắn kết chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận 01 của Bộ Chính trị với nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương; Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh phát động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Kết luận đề ra, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.
Kế thừa, phát huy và lan toả những giá trị to lớn, bền vững của 2 tác phẩm Giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”“Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang bản sắc cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kết luận của Hội nghị văn hoá toàn quốc và đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự với những nội dung trọng tâm như sau:
Một là, Xây dựng văn hoá Công an tỉnh Hà Tĩnh là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hóa Hà Tĩnh, nền văn hoá cách mạng, văn hoá chính trị và văn hoá của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Thời gian qua, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã không ngừng học tập, rèn luyện, không ngừng hun đúc, góp phần hoàn thiện văn hóa CAND, dệt kết nên lý tưởng cao đẹp, truyền thống quý báu của lực lượng CAND: vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mệnh.
Những giá trị, phẩm chất cao quý đó đã không ngừng được toả sáng trong mỗi hành động, lời nói, việc làm cụ thể và bằng sự nêu gương hàng ngày của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh gắn với các phong trào thi đua thiết thực như “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; được đúc kết trong 5 Lời thề danh dự, Điều lệnh, Kỷ luật và các Quy tắc ứng xử của CAND tạo nên sức mạnh, động lực tinh thần to lớn giúp lực lượng Công an vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả nội dung hành động “4 tốt, 2 không” (4 tốt: Tư tưởng chính trị tốt; Đạo đức, phẩm chất tốt; Tham mưu, phục vụ tốt; Công tác, chiến đấu tốt; 2 không: Không sách nhiễu, phiền hà; Không vi phạm kỷ luật, Điều lệnh CAND); thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an Hà Tĩnh “Xây dựng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Các đơn vị, địa phương, tổ chức quần chúng tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, phần việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ và công tác dân vận, hướng vào mục tiêu vì Nhân dân phục vụ Tiêu biểu như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Ngày thứ 7 vì nhân dân phục vụ; Trại tạm giam Công an tỉnh - Nhà giam kiểu mẫu, vọng gác an toàn, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Tinh thông trong nghiệp vụ, văn hóa trong trong tư thế, lễ tiết, tác phong; Phòng Cảnh sát cơ động - Thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn; Phòng An ninh kinh tế - Nêu gương sáng, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, tham mưu tốt; Phòng Hồ sơ - Tận tụy, khoa học, công tâm, vì dân phục vụ;  Phòng An ninh nội địa – Địa bàn cơ sở là nhà, quần chúng nhân dân nơi công tác là bạn; Phòng Tham mưu – Nâng cao trách nhiệm, thông tin kịp thời, tham mưu chính xác, phục vụ hiệu quả; Phòng Công tác đảng và công tác chính trị- Lãnh đạo nêu gương, đơn vị kỷ cương, cán bộ tự giác, công tác hiệu quả; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với mô hình Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Công an Hà Tĩnh, Em nuôi của Đoàn, Nâng bước em đến trường, Tủ sách thanh niên, Tủ sách pháp luật, Tủ sách thiếu nhi; Hội Phụ nữ Công an tỉnh - Câu lạc bộ Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật; mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm, “Mẹ đỡ đầu”…..
Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp, bất ổn khó lường; tình hình trong nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới nảy sinh, Công an tỉnh Hà Tĩnh xây dựng các giải pháp để xây dựng, bồi đắp, góp phần  hoàn thiện văn hóa CAND với những giá trị thiêng liêng, cao quý, giàu bản sắc; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, văn hoá công vụ, văn hoá giao tiếp, ứng xử kiểu mẫu trong từng cơ quan, đơn vị của lực lượng CAND; xác định rõ trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, mọi hành vi vi phạm pháp luật, mọi hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoán chuyển những giá trị văn hóa thành động lực, sức mạnh nội sinh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ có nhiều hoạt động ý nghĩa "hiến máu tỉnh nguyện"


Hai là,  Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh  thật sự vững mạnh về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giỏi và tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành tạo khí thế sôi nổi, động viên CBCS vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt giá trị bền vững và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xử lý nghiêm minh những đối tượng có hành vi xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận của CBCS… Qua những việc làm, hành động cụ thể tạo sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, dựa vào Nhân dân mà làm việc; cương quyết, khôn khéo, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, là “thanh bảo kiếm sắc bén” và “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong đó, công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an . Theo đó, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, tính sáng tạo, tạo được sự chuyển biến thật sự tích cực trong nhận thức, tư tưởng, phẩm chất và hành động của cán bộ, chiến sỹ Công an.
Ba là, Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Xác định tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, quan điểm “văn hóa là một mặt trận”, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị; giữ gìn môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; bảo vệ an ninh văn hoá, an ninh tư tưởng, an ninh con người; kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hoá, bài trừ các hình thức văn hoá lai căng, mê tín, dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, trong những năm qua, lực lượng CAND đóng vai trò tiên phong trong đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ, tạo sức cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe rất lớn, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.
Quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước càng đi vào chiều sâu, càng đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thực sự là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, giành chiến thắng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động xử lý hài hòa những mối quan hệ lớn, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, phát triển văn hóa, con người, như: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; giữa xây và chống; giữa giữ gìn bản sắc dân tộc và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; giữa phát huy văn hoá truyền thống và chọn lọc, tiếp thu văn hoá hiện đại; giữa văn hoá đại chúng và văn hoá tinh hoa; giữa yêu cầu lan toả những giá trị tốt đẹp với đấu tranh, bảo vệ an ninh văn hoá, an ninh tư tưởng trên không gian mạng, v.v. góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Triển khai hàng nghìn kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng. Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, ngăn chặn nhiều tài liệu có nội dung phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý, tà đạo mê tín dị đoan; báo, tạp chí, loại băng, đĩa, phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả nhiều chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động; vô hiệu hóa nhiều bài viết, video clip, thông tin xấu, độc tán phát trên Internet; kiến nghị xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, truyền thông.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó tập trung củng cố tổ chức cơ quan điều tra các cấp; xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh, toàn diện (đến nay đã bố trí 1.054 đồng chí tại 195 Công an xã, thị trấn), qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các giai tầng xã hội tham gia chung tay xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Hà Tĩnh là địa phương hoàn thành xây dựng trụ sở doanh trại Công an xã trên địa bàn trước tiến độ 3 tháng do Bộ Công an giao.


Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phú Gia, huyện Hương Khê trực tiếp hiến máu cứu người

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, triển khai các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự; tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an. “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiên tiến hàng năm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, hiệu quả. Công an và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, Công an các tỉnh Bôlykhămxây, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) trong phối hợp bảo đảm ANTT khu vực biên giới. 
Công an tỉnh Hà Tĩnh vận dụng và thực hiện sáng tạo những ý nghĩa cốt lõi 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang bản sắc cây tre Việt Nam” trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn hiện nay, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân./.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh