Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc (14/10 – 16/10), chiều 16/10 Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã tiến hành bế mạc.

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 18; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 19; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng
 
Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 07 nhiệm vụ trọng tâm, 05 chương trình trọng điểm, 03 đột phá chiến lược. 
Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Thường trực Tỉnh ủy gồm 3 đồng chí; bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 21 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức.
 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX ra mắt và nhận nhiệm vụ
 
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa. Phải kế thừa tốt những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Quán triệt sâu sắc quan điểm: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng - phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy cao và mở rộng dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp năng động, sáng tạo, tận tụy. Từng cấp uỷ viên phải làm việc thực chất, tránh xa căn bệnh thành tích; thượng tôn pháp luật, coi trọng chữ tín, nêu cao ý chí, khát vọng; thể hiện rõ chính kiến trong những việc mới, việc khó; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm và biết chia sẻ trách nhiệm.
Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Chủ động theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình; kịp thời ứng phó với mọi tình huống an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự trong từng thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia. Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng để chủ động, nâng cao năng lực, hiệu quả hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.
Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng; chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội 19 đã đề ra.
 
Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lực lượng đảm bảo ANTT tại Đại hội

Cùng với các lực lượng, Công an Hà Tĩnh đã đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh, trật tự, góp phần vào thành công vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


 

Ngọc Diệp - Thành Châu