Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Bộ Công an ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 về ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhân nơi cư trú

Ngày 20/4/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BCA về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Quyết định điều chỉnh quy trình, thủ tục nội bộ giải quyết của 28 thủ tục hành chính, thuộc 03 lĩnh vực theo hướng bãi bỏ các quy định yêu cầu công dân cung cấp các giấy tờ xác định thông tin nơi cư trú trong giải quyết TTHC: Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Chính sách và tổ chức cán bộ; Quản lý xuất nhập cảnh. 

Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải nội dung Quyết định số 2248/QĐ-BCA để cán bộ chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, khai thác và thực hiện:
https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/Quyết định của Bộ Công an về TTHC xác nhận cư trú(1).pdf

CAND