Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác Tuyên giáo trong toàn lực lượng

Bên cạnh làm tốt công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, thời gian qua lực lượng Công an Hà Tĩnh đã cùng các lực lượng khác đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong toàn lực lượng, góp phần đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Trải qua chặng đường 92 năm vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục; góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo.
 
 Từ việc xác định công tác Tuyên giáo có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh cách mạng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chiến sỹ, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng; nắm bắt và giải quyết những vấn đề nổi lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự,... giúp cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng đắn, nắm bắt kịp thời tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, của địa phương trong từng giai đoạn.
 

Công an tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Trung tá Hoàng Thị Xuân Lý - Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, cho biết: “Là đơn vị chủ công trong công tác Tuyên giáo của Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị thường xuyên tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với những hoạt động cụ thể: Hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của địa phương; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.
 

Đồng chí Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Phòng công tác Đảng và công tác chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kịp thời có những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sâu rộng, hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan toả lớn trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV.
 

  Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Thời gian qua, toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Công an toàn tỉnh, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và triển khai nhiều chương trình kế hoạch liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí trong tình hình mới, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong lòng nhân dân.
 

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hànhn 22 kế hoạch, 28 công văn, 13 báo cáo về công tác tuyên truyền; Phát sóng 33 chương trình định kỳ, đăng phát 1632 lượt tin, bài trên Cổng thôn tin điện tử và các báo trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Qua đó, góp phần làm rõ các quan điểm của Đảng về bảo vệ ANTT trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, nhân dân và trong việc xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch vững mạnh.
Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động Báo cáo viên của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên thường xuyên thông tin, cập nhật kiến thức về công tác phong chống dịch Covid - 19; triển khai học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và tình hình an ninh trật tự... Đặc biệt, tại Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính;...vận động CBCS và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ
Từ thực tiễn công tác, xác định tổ chức mạng lưới và nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Hàng tháng, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời sự; nắm bắt tình hình dư luận xã hội qua đó cung cấp nhiều thông tin bổ ích để định hướng dư luận, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều thông tin, tư liệu tuyên truyền được phổ biến rộng rãi nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn lực lượng và đồng thuận trong Nhân dân, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính định hướng chính trị, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 

 Đẩy mạnh văn hoá đọc và phong trào học tập suốt đời trong Công an tỉnh
Nhờ làm tốt công tác Tuyên giáo nên trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn lực lượng đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án tác chiến chặt chẽ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về ANTT nên đã kiềm chế được hoạt động của các tội phạm, không để phức tạp mới nảy sinh; ANTT được giữ vững. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác bám địa bàn, tại các khối thi đua, đơn vị địa phương đều có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu qủa, góp phần động viên, phát huy cao độ năng lực, trí tuệ của CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các mặt quản lý nhà nước về ANTT được quan tâm, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của số đối tượng phản động, cực đoan tôn giáo; đảm bảo giữ vững an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện.
 

Công an Hà Tĩnh được trao thưởng vì lập thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Mặc dù Công tác Tuyên giáo trong Công an tỉnh đã có nhiều khởi sắc, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của CBCS. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao, đòi hỏi Công an Hà Tĩnh phải không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng là phải đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Tuyên giáo; xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, đồng thời xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, trên cơ sở đó có những nội dung tuyên truyền phù hợp…
Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác Tuyên giáo. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCS trong toàn lực lượng.
Hai là, tập trung chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác Tuyên giáo trong Công an Hà Tĩnh.
 Ba là, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng toàn diện, hiệu quả, thiết thực; Tuyên truyền giáo dục truyền thống, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
Bốn là, tham mưu cấp ủy quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền; cũng cố và nâng cao hiệu quả, chất công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Công an toàn tỉnh;
Năm là, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên toàn lực lượng, đội ngũ Ban Tuyên giáo các cấp. Tiếp tục đổi mới công tác nắm bắt dư luận xã hội theo hướng nhanh nhạy, chính xác, kịp thời;
Sáu là, tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy định hướng chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng;
Bảy là, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở, tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng, công tác đoàn thể;
Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Tuyên giáo trong toàn lực lượng.
Có thể khẳng định rằng, với vai trò, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Nga Nguyễn