Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 5/9/2023, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký, ban hành Quyết định số 1797/QĐ-CAT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh, được áp dụng trong phạm vi 11 lĩnh vực với 171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

         Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho lực lượng Công an trong việc chuẩn hóa, minh bạch hóa các quá trình giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo theo một trình tự, thủ tục thống nhất, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho công tác cải cách hành chính.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đó phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp, ngày 5/9/2023 Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký, ban hành Quyết định số 1797/QĐ-CAT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh, được áp dụng trong phạm vi 11 lĩnh vực với 171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (Quyết định và danh mục phụ lục kèm theo).

Quyết định số 1797/QĐ-CAT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

 

Cẩm Tú