Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 16/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 320/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định này thay thế Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, gồm:

I. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
1. Đăng ký thường trú
2. Xóa đăng ký thường trú
3. Tách hộ
4. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
5. Đăng ký tạm trú
6. Gia hạn tạm trú
7. Xóa đăng ký tạm trú
8. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
9. Thông báo lưu trú
10. Khai báo tạm vắng
11. Xác nhận thông tin về cư trú

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ
1. Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài (thực hiện tại cấp Cục)
2. Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài (thực hiện tại Công an tỉnh)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2024./.
https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/Danhmuc_dkqlcutru-xnc_kemtheo_Qd320_caa11.doc

CAND