Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành 02 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới  được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, cụ thể:

       Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08, ngày 20/4/2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong đó có 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được sửa đổi, bổ sung, 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ.
       Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07, ngày 04/5/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 26 thủ tục được ban hành mới, 21 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
       Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
       (Công an tỉnh Hà Tĩnh đính kèm các Quyết định nêu trên)
Quyết định số 2609
Quyết định số 2974

Pháp chế - Quản lý khoa học