Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

 Ngày 19/7/2021 Bộ Công an có Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó:
 Bộ Công an Công bố ban hành mới 2 thủ tục được thực hiện ở cấp ba cấp Công an (Cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp huyện), gồm: (1) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.          
Ban hành mới 2 thủ tục được giải quyết ở Công an cấp xã, gồm: (1) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục Thông báo số định danh cá nhân.
 Công bố sửa đổi 5 thủ tục hành chính ở ba cấp Công an (Cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp huyện), gồm: (1) Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (3) Thủ tục Đổi thẻ Căn cước công dân, (4) Thủ tục Cấp lại thẻ Căn cước công dân, (5) Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
 Quyết định công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, gồm các thủ tục: Cấp Chứng minh nhân dân (9 số), Đổi Chứng minh nhân dân (9 số), Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số).

VĂN TÍNH - PHÒNG THAM MƯU