Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4768/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo và đăng tải toàn văn Quyết định để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm được. https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/QD_4768/QD_4768.doc 
https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/QD_4768/Danh muc TTHC.doc 
https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/QD_4768/Noi dung TTHC.doc

CAND