Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh

Với vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp có hiệu quả, cùng với ngành Tuyên giáo tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại về tư tưởng-văn hóa của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo.
Đối với Công an Hà Tĩnh, ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã cùng với ngành Tuyên giáo, các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch... Trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Công an Hà Tĩnh đã cùng với lực lượng làm công tác tuyên giáo tiến hành giáo dục chính trị sâu rộng, liên tục trong Đảng và nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí, đồng lòng, tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tự giác, sáng tạo trong hành động, biến đường lối của Đảng thành phong trào quần chúng rộng lớn.
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công an Hà Tĩnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới, nhận thức, quan điểm, đối sách, tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao tính tích cực, hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.
 
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống 1/8
 
Trong những tháng đầu năm 2020 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, quê hương; Bộ Công an tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, Nghị định của Chính phủ, Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  xây dựng và chỉnh đốn Đảng cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, phong trào Thi đua Vì ANTQ. Trên địa bàn Hà Tĩnh, một số dự án lớn đã đưa vào khai thác, vận hành, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những thành quả bước đầu. Cùng với lực lượng CAND cả nước, Công an Hà Tĩnh thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh nêu cao và thực hiện có hiệu quả phương châm hành động "Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả" gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, tổ chức các biện pháp để đấu tranh chống các loại phạm, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đẩy mạnh các biện pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID - 19.
Theo đó, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị bám sát nội dung chuyên đề hằng năm của Trung ương, của Bộ Công an và chuyên đề của tỉnh để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ, tổ chức cho 100% đảng viên, CBCS đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đảng viên, CBCS. Song song với việc làm tốt công tác đảm bảo TTATXH, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã gắn chặt với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới", Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác để xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể.
Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 6 tháng đầu năm, Công an Hà Tĩnh đã có hơn 2.760 phóng sự, video clip, tin bài có chất lượng đăng tải trên các báo, đài và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… nhằm bình luận, đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ lực lượng CAND.
Toàn lực lượng đã làm tốt công tác thường xuyên, đột xuất, công tác trọng tâm. Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án tác chiến chặt chẽ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về ANTT nên đã kiềm chế được hoạt động của các đối tượng có ý đồ xấu và không để phức tạp mới nảy sinh; ANTT được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác bám địa bàn cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Công an tỉnh, các khối thi đua và hầu hết đơn vị, địa phương đều có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu qủa, góp phần động viên, phát huy cao độ năng lực, trí tuệ của CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Các mặt quản lý nhà nước về ANTT được quan tâm, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chủ động tham mưu và tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn, kiềm chế có hiệu quả hoạt động của số đối tượng phản động, số cực đoan tôn giáo; đảm bảo giữ vững an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện.
 
Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng BCH chi bộ phòng Công tác Đảng, công tác chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Công an Hà Tĩnh với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh công tác tuyên truyền về đề tài ANTT đã được thực hiện theo kế hoạch, đúng định hướng, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác đảm bảo ANTT xây dựng nông thôn mới. Công an Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT trong những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; phản ánh kết quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là kết quả bước đầu thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt- Lào, cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh các vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường, nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các đơn vị, các điển hình tiên tiến đã có tác dụng động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh phấn khởi, hăng hái thi đua công tác, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuyên truyền ủng hộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo dư luận xã hội lành mạnh và hành động cách mạng của quần chúng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và trong tiến trình đổi mới quy trình công tác Công an, giải quyết các công việc đối với nhân dân. Công tác tuyên truyền của Công an Hà Tĩnh đã góp phần làm rõ các quan điểm của Đảng về bảo vệ ANTT trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, nhân dân và trong việc xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch vững mạnh.
Cùng với đó, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh hỗ trợ báo cáo viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho lớp đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới. Hỗ trợ Công an tỉnh triển khai thông tin thời sự, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Những hoạt động này đã góp phần vào những kết quả chung của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong việc học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác được giao góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới
 
Công tác tuyên giáo trong thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu hơn về vị trí, vai trò của ngành công an, hiểu được tính chất công việc của chiến sỹ công an nhân dân; từ đó, ủng hộ và tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Công tác tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền vị thế, uy tín của ngành công an, giúp ngành quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ, xây dựng phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Hoạt động công tác Tuyên giáo đã đóng góp tích cực vào phát huy vai trò của lực lượng Công an  trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng thế trận ANND gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững chắc; Đồng thời, quán triệt, giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần sẵn sàng xả thân cứu dân trong thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn,… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong thời kỳ mới Bản lĩnh, nhân văn, vì nước, quên thân, vì dân phục vụ.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, hoạt động công tác Tuyên giáo trong các nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như nội dung, hình thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; thiếu biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo.

Xây dựng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao, đòi hỏi Công an Hà Tĩnh phải không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, phải tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại những quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Công an nhân dân của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng là phải đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Tuyên giáo; xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, đồng thời xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, trên cơ sở đó có những nội dung tuyên truyền phù hợp…
  Một là: Tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức, triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; xây dựng niềm tin vào Đảng, chế độ và công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Nâng cao nhận thức, thái độ nghiêm túc trong học tập, gắn nhận thức với hiệu quả công việc của tập thể và cá nhân. 
 Hai là: Đổi mới công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 Ba là: Tăng cường chương trình phối hợp công tác giữa Công an Hà Tĩnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữa Công an Hà Tĩnh với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh.
 Bốn là: Tham mưu cho cấp ủy các cấp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị; xây dựng cơ chế hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên giáo tại các phòng, Công an các huyện, thành phố, Thị xã nhằm phát huy vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo ở cơ sở.
 Năm là: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin tuyên truyền. Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời để tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin dư luận xã hội trước những chủ trương, cơ chế, chính sách mới, để tham mưu kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tham mưu làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để có các biện pháp đấu tranh kịp thời, hữu hiệu…
Sáu là: Làm tốt công tác gáo dục lý luận chính trị, thường xuyên phổ biến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm rõ những vấn đề lý luận mới được bổ sung thông qua các kỳ Đại hội Đảng và những vấn đề phát sinh để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 Có thể khẳng định, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo là một nội dung cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới./.

Hoàng Xuân Lý