Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp cơ sở

Sau khi được Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh chọn Đảng bộ Công an thị xã tổ chức làm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an thị xã tích cực triển khai các bước, chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Các tiểu ban Đại hộ góp ý, thảo luận về văn kiện và chương trình Đại hội
 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Ban Tổ chức Thị ủy về Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Công an thị xã ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung cụ thể tổ chức Đại hội. Thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Đại hội, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội; hoàn thành Đại hội 11/11 chi bộ trực thuộc; hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội, trong đó tập trung nội dung báo cáo chính trị của Đại hội, chú trọng đánh giá sát thực tiễn tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự, Đảng bộ Công an thị xã rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín, đảm nhiệm công tác, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý trên tinh thần minh bạch, khách quan và dân chủ, dự kiến Đại hội Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 20 – 23/3/2020.
Công tác chuẩn bị cho các công trình chào mừng Đại hội của các đoàn viên
 
Xác định đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các nội dung, Đảng bộ Công an thị xã thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và xin thỉnh thị ý kiến của Thường trực Thị ủy để bám sát nội dung chỉ đạo, đảm bảo các nội dung, yêu cầu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát động phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa quan trọng như: Tổ chức trồng cây, chỉnh trang đơn vị, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các chi bộ, xây dựng các công trình Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, giúp nhân dân xã Kỳ Nam cải tạo, hoàn thành 5 khu vườn kiểu mẫu, phối hợp với Thị đoàn Kỳ Anh làm công trình vui chơi cho trẻ em tại xã Kỳ Nam…
Xây dựng bồn hoa, chỉnh trang đơn vị
 
Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội điểm vào thời điểm nước rút, để tổ chức thành công Đại hội, Đảng bộ Công an thị xã tập trung hoàn thành báo cáo kiểm điểm Đảng bộ Công an thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, thống nhất đề án, công tác nhân sự, kịch bản điều hành chi tiết, trang trí khánh tiết, chương trình tổ chức Đại hội và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật. Song song với công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm tại đơn vị, Công an thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm tình hình, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, tình huống phát sinh, nhất là những địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn, phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
Sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết với tinh thần chủ động và trách nhiệm, Đảng bộ Công an thị xã được Thường trực Thị ủy ghi nhận, đánh giá cao, các nội dung chuẩn bị đáp ứng cơ bản yêu cầu của đơn vị Đại hội điểm. Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công.

Tiểu ban Tuyên truyền