Hội thảo khoa học về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Chiều ngày 7/12, tại Hà Nội đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo khoa học tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hình thức trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương. Tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh có đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan trong Công an tỉnh.

Tại hội nghị đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang thứ trưởng Bộ Công an tiến hành phát biểu khai mạc và nêu đề dẫn hội thảo. Trong đó đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh trong mọi giai đoạn Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ ANQG và chiến lược bảo vệ ANQG luôn được Đảng và Nhà nước ta, bổ sung phát triển qua các kỳ Đại hội của đất nước để phù hợp với tình hình thực tiễn. Xuất phát từ bối cảnh chung của thế giới, khu vực và trong nước, cho thấy vấn đề ANQG của Việt Nam đang phải đối diện với những mối nguy hại mới, thách thức mới. Vì vậy, để đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay để bảo vệ nền ANQG vững chắc cho dân tộc, thì việc thay đổi tư duy mới về bảo vệ ANQG là vấn đề quan trọng và cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được tiếp thu các ý kiến rất thiết thực liên quan đến vấn đề bảo vệ ANQG thông qua các bài tham luận hội thảo. Trong đó đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tham luận về các mối đe doạ tới ANQG, bao gồm các mối de doạ bên trong và các mối đe doạ bên ngoài. Trước thách thức đó đồng chí yêu cầu các đơn vị cần có các chiến lược ứng phó trước mắt và lâu dài, tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật Nhà nước tránh lộ lọt ra bên ngoài.

 Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh
Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận về vấn đề Tăng cường mối quan hệ giữa mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Công an trong phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là giải pháp quan trọng để bảo vệ ANQG. Những năm qua nhờ sự ủng hộ, đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị của quốc gia. Trong quá trình đó giữa mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Công an đã có sự phối hợp hiệu quả góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển bền vững, tuy nhiên sự phối hợp đó vẫn chưa được tiến hành thường xuyên, nhiều lúc, nhiều nơi còn bất cập. Từ đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác dân vận, gần dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải quyết các mâu thuẫn tồn tại trong dân. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát huy dân chủ, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiên trong phong trào, kịp thời tổng kết, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có cách làm hay, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, đã trình bày về những điểm mới trong tư duy về vấn đề bảo vệ ANQG giai đoạn hiện nay. Trong đó trình bày các điểm mới về bối cảnh và thách thức trong vấn đề bảo vệ ANQG được Đảng ta trình bày tại Đại hội XIII của Đảng. Theo đó vấn đề bảo vệ ANQG hiện nay không có sự giới hạn về phạm vi địa giới hành chính và cùng lúc chúng ta phải đối diện với nhiều loại kẻ thù. Trước bối cảnh đó, đồng chí Thượng tướng yêu cầu mỗi cá nhân, tổ chức cần có tư duy đổi mới để thích ứng kịp thời với thực trạng bảo vệ ANQG giai đoạn hiện nay, từ đó lựa chọn phương thức phù hợp.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh tham gia tại điểm cầu Hà Tĩnh
Tại đại hội các đại biểu tham dự cũng đã được nghe Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, trình bày các giải pháp góp phần giữ vững tình hình ANQG trên địa bàn thành phố - trung tâm phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước. Trong đó cần quán triệt thống nhất tư tưởng để phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh, quyết liệt trên không gian mạng; vận dụng và huy động sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc của toàn dân.
Cũng tại hội nghị, đại biểu tham dự còn được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ Cục An ninh mạng, Học viện An ninh Nhân dân, Công an thành phố Hà Nội và Công an một số tỉnh thành trong cả nước…xoay quanh các vấn đề liên quan đến bảo vệ ANQG từ đó đưa ra những giải pháp đấu tranh hiệu quả trong tình hình mới gắn với công tác Công an.

 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh
Kết luận tại hội thảo khoa học, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh những thách thức đang đe doạ vấn đề bảo vệ ANQG trong giai đoạn hiện nay của nước ta, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết của quần chúng nhân dân, tình hình ANQG tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, để thích ứng với điều kiện mới đồng chí Thứ trưởng khẳng định các cấp, các ngành  cần thống nhất thay đổi tư duy, nhận thức mới về vấn đề ANQG theo tinh thần của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đề nghị các nhà khoa học trên cả nước luận giải các nguy cơ đe doạ an ninh phi truyền thống hiện nay, tập trung các giải pháp, lực lượng triển khai bảo vệ các vấn đề an ninh trên không gian mạng; huy động tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Yêu cầu Công an các đơn vị địa phương bổ sung các giải pháp trong kế hoạch hướng tới xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đối với các cơ quan giảng dạy lý luận chính trị trong CAND chú trọng biên soạn các tài liệu chuyên sâu, đề tài khoa học liên quan đến vấn đề bảo vệ ANQG trong lực lượng CAND

Nga Nguyễn - Sỹ Quý