Hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều tra cơ bản

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh về triển khai thực hiện công tác NVCB nói chung, công tác Điều tra cơ bản 15/19 lĩnh vực xuyên suốt nói riêng, từ ngày 19/4/2022-19/5/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tổ chức 04 cuộc Hội nghị hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều tra cơ bản lĩnh vực xuyên suốt của lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cho 4 cụm gồm 13 đơn vị cấp huyện.

 Tham gia Hội nghị, về phía Phòng Cảnh sát kinh tế có đồng chí Nguyễn Duy Đông - Trưởng phòng, chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo Phòng và đại diện chỉ huy các đội nghiệp vụ; về phía Công an cấp huyện có đại diện lãnh đạo Công an huyện, chỉ huy đội và CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế cấp huyện.

 
Hội nghị đã tập trung hướng dẫn chuyên sâu phương pháp, nội dung tiến hành ĐTCB từng lĩnh vực xuyên suốt và 04 chuyên đề PCTP nổi lên trên từng địa bàn; cách thức nắm tình hình, phân tích, dự báo, nhận diện những vấn đề nổi lên, những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều sai phạm để chủ động tham mưu, kiến nghị, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, phòng ngừa vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
 Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện điều tra cơ bản 15/19 lĩnh vực xuyên suốt; tập trung bàn bạc, thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐTCB lĩnh vực xuyên suốt trong thời gian tới.
 

Bên cạnh việc hướng dẫn, trao đổi các nội dung tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động cung cấp tài liệu, trao đổi thông tin có liên quan cho lực lượng Cảnh sát kinh tế cấp huyện để phục vụ việc mở hồ sơ, tiến hành điều tra cơ bản các lĩnh vực xuyên suốt và các chuyên đề PCTP trên địa bàn. Sau Hội nghị, nhiều đơn vị cấp huyện đã chủ động liên hệ, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế để trao đổi, xin ý kiến thêm về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực xuyên suốt nổi lên trên địa bàn.
Qua các cuộc Hội nghị đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế trong công tác NVCB nói chung, công tác ĐTCB lĩnh vực xuyên suốt nói riêng, xem đây nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./. 

Phòng Cảnh sát kinh tế