Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2013 (sau đây gọi tắt là Luật).

           Luật được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về hoạt động PBGDPL được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, đặc biệt là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; kế thừa những quy định phù hợp của pháp luật về PBGDPL; đồng thời xác định PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; công dân có quyền được thông tin pháp luật và yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo đảm quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân. Nhà nước thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL, khuyến khích và có chính sách để các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho công tác PBGDPL; phát triển các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công tác PBGDPL.
 

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh
 
          Tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực sự coi trọng công tác PBGDPL, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngay sau khi Luật được ban hành, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch để xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong công tác triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật. Thực hiện các Kế hoạch, công văn hướng dẫn chỉ đạo của Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều thành tích trong công tác này.
 

Công an Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

 
          Trong 10 năm (2012 - 2022), công tác tổ chức triển khai các nội dung của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích nổi bật sau:
           Công tác chỉ đạo triển khai
          Nhận thức được vị trí, vai trò của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác PBGDPL, trong 10 năm (2012 - 2022), Công an tỉnh đã ban hành 43 chương trình, kế hoạch và 38 công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung liên quan đến công tác PBGDPL.
          Căn cứ các chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh, các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
          Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Với vai trò tư vấn, tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong  công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL của Công an tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong 10 năm qua Công an tỉnh đã tiến hành kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL 02 lần và luôn đảm bảo số lượng các thành viên có trình độ hiểu biết pháp luật trên từng lĩnh vực công tác. Quá trình hoạt động của các thành viên Hội đồng đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, luôn quan tâm cập nhật các văn bản pháp luật mới để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong đơn vị.
Đối với Công an các huyện, thành phố, thị xã đều có Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL và ngày càng phát huy được hiệu quả trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.
  Kết quả tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Điều 8, Luật PBGDPL năm 2012 đã quy định lấy ngày 09/11 hàng năm làm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp. Triển khai quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức, triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam với những hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, đảm bảo đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng 04 kế hoạch và 05 công văn hướng dẫn tổ chức, triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong Công an Hà Tĩnh. Với những hình thức triển khai phù hợp, hiệu quả Công an Hà Tĩnh đã nhiều lần được Bộ Công an biểu dương về kết quả tổ chức, triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
           Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
          - Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ
          Thông qua các hình thức tuyên tuyền, phổ biến chủ yếu đó là: qua các Hội nghị phổ biến, quán triệt; qua các buổi sinh hoạt, qua các buổi giao ban đơn vị, thông qua việc đăng tải các nội dung cơ bản của các văn bản QPPL lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị đại phương…Trong 10 năm, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 20 hội nghị phổ biến, quán triệt các Bộ luật, luật liên quan đến ANTT. Ở các đơn vị, địa phương, trung bình mỗi năm tổ chức 02 hội nghị, hàng trăm buổi sinh hoạt nghiệp vụ, giao ban đơn vị để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản QPPL mới được ban hành.
- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân
Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho quần chúng Nhân dân thông qua các hình thức chủ yếu là: tuyên truyền trực tiếp qua các buổi tuyền truyền miệng, các buổi tập huấn, qua loa phát thanh cơ sở, qua truyền thanh lưu động, qua các câu lạc bộ, các mô hình…. Trong 10 năm qua, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã duy trì, củng cố chất lương, hiệu quả của các mô hình tiêu biểu như: mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; cậu lạc bộ “giúp người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”...; đã tổ hơn 1500 cuộc truyền thanh cơ sở, 2300 cuộc truyền thông lưu động, tuyên truyền miệng tập trung 1520 cuộc…Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản QPPL liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, những nội dung mag tính thời sự…
- Kết quả tuyên truyền, PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù
Thông qua các chương trình, Đề án liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, Công an tỉnh đã thường xuyên lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền  pháp luật cho các đối tượng. Điển hình như: trung bình mỗi năm Công an tỉnh đã tổ chức hướng dẫn, giải thích cho gần 800 lượt đối tượng bị tạm giữ, tạm giam hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục khai báo, nhận tội, tự bảo vệ hoặc nhờ người bào chữa. Từ đó, giúp các can, phạm nhân nhận thức được tội lỗi, thành khẩn khai báo và cải tạo ngày một tiến bộ để sớm hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 1500 cuộc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tái vi phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng, cư trú, tệ nạn xã hội và tình trạng vi phạm pháp luật cho các đối tượng hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng tù mới tha đang có án tích…
 

 
   Công tác triển khai các Đề án
          Trong 10 năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL chung với việc chỉ đạo, tổ chức triển khai các Đề án về PBGDPL như: xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”, Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”, Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL” giai đoạn 2019 - 2021 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”, Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”… Công tác triển khai các Đề án về PBGDPL đã góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
          Công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan trong triển khai Luật
           Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung cơ bản của Luật PBGDPL; phối hợp tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền với hàng trăm ngàn lượt người tham gia. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân thông qua nhiều hình thức.
          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã đăng tải gần 10.000 tin, bài; hàng trăm phóng sự, hàng chục chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị và trên các báo trung ương, địa phương, đồng thời thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo... để PBGDPL và phản ánh công tác đấu tranh tấn công triệt phá các loại tội phạm, tuyên truyền về công tác PCCC, TTATGT và các mặt công tác khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL đã giúp cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tiếp cận thông tin được nhanh, kịp thời, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội.
          Kiện toàn, nâng cao nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL
          Tính đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh có 31 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và gần 50 báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Trong 10 năm (từ năm 2012 đến năm 2022), Công an tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL; cử 10 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL do Bộ Công an, UBND tỉnh tổ chức. Thường xuyên tổ chức rà soát, tuyển chọn, cử từ 3 đến 5 đồng chí đủ tiêu chuẩn để xuất cấp có thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Cử cán bộ có đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh và kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh với những thành viên có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.
 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, cảm hoá, giáo dục cho người phạm tội sau khi trở về cộng đồng
 
          Phải nói răng, Luật PBGDPL ra đời đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển tích cực về hiệu quả của hoạt động PBGDPL, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL. Luật đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL. Đối với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL, công tác PBGDPL đã có những chuyển biến cả về chất và lượng. Hình thức, nội dung PBGDPL phong phú hơn, đặc biệt trong công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù. Từ đó đã giúp nâng cao năng lực nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong Nhân dân cũng như giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi tham gia các mối quan hệ pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.                                        

Hồng Loan