Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA CÔNG AN HÀ TĨNH QUÝ I/2024 (Từ 15/12/2023 – 14/3/2024)

Trong Quý I/2024 (từ 15/12/2023 - 14/3/2024) tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Công an tỉnh Hà Tĩnh là 86.750/90.290, đạt 96,08%

Thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả dịch vụ công trực tuyến Quý I/2024, cụ thể:
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
Trong Quý I/2024, Công an Hà Tĩnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, gồm:
(1) Kế hoạch số 40/KH-CAT-PV01 ngày 05/02/2024 về cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh năm 2024;
(2) Kế hoạch số 47/KH-CAT-PV01 ngày 16/02/2024 về kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an Hà Tĩnh năm 2024;
(3) Kế hoạch số 61/KH-CAT-PV01 ngày 27/02/2024 về thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27/10/2023 cảu Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp DVC phục vụ người dân, doanh nghiệp trong Công an Hà Tĩnh;
(4) Văn bản số 385/CAT-PV01 ngày 16/02/2024 về việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC Bộ Công an;
2. Kết quả đạt được:
Công an Hà Tĩnh hiện cung cấp 171 thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực: Trong đó, dịch vụ công trực tuyến là 123 TTHC (dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 68 TTHC, dịch vụ công trực tuyến một phần 55 TTHC). Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính không cần phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Trong Quý I/2024 (từ 15/12/2023 - 14/3/2024) tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Công an tỉnh Hà Tĩnh là 86.750/90.290, đạt 96,08%, cụ thể:
- Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh: 23.317/24.051, đạt 96,95%.
- Lĩnh vực Cư trú: 31.381/31.433, đạt 99,83%.
- Lĩnh vực Căn cước công dân: 8994/12.207, đạt 80,25%.
- Lĩnh vực Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 182/182, đạt 100%.
- Lĩnh vực Con dấu: 42/42, đạt 100%.
- Lĩnh vực Vũ khí: 277/277, đạt 100%.
- Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy: 202/202, đạt 100%.
- Lĩnh vực Giao thông: 22.355/22.896, đạt 97,64%.
Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 89.468 hồ sơ, trong đó:
+ Đúng hạn: 89.468;
+ Quá hạn: 0
Tổng số hồ sơ chưa giải quyết: 822 hồ sơ, trong đó:
+ Trong hạn: 822;
+ Quá hạn: 0.
Trong Quý II/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC Bộ Công an và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỉ lệ, chất lượng cung cấp DVC cho người dân, doanh nghiệp.

CAND