Khát vọng tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh

Tháng 3 năm 2021 này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 90 tuổi. 90 năm qua, các thế hệ thanh niên – rường cột của nước nhà đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cùng với các lực lượng thanh niên cả nước, tuổi trẻ Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Tĩnh nói riêng với tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ An ninh tổ quốc, giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho Nhân dân.

Trở lại với dấu mốc lịch sử của 90 năm trước, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.


 
 
Trong những thành tích to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam 90 năm qua có những đóng góp xuất sắc của Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh nói riêng. Hòa cùng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong cả nước, với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn và ĐVTN Công an Hà Tĩnh đã luôn nối tiếp nhau vun đắp truyền thống tốt đẹp của thanh niên CAND... 

Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước có các phong trào như “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”…, góp phần  bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương ĐVTN nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh quên mình trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, sáng tạo trong học tập, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhiều đoàn viên thanh niên đã viết đơn tình nguyện công tác tại vùng sâu, vùng xa, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân…Từ năm 2009 đến nay, hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đều tổ chức lựa chọn, vinh danh 10 gương Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn thanh niên trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, chung sức vì cộng đồng.
 
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng với toàn lực lượng, đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Đoàn; thường xuyên tổ chức cho ĐVTN tích cực nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…Tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN, xung phong nhận công tác ở các đơn vị mũi nhọn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tình nguyện tăng cường cho các lực lượng chiến đấu, đơn vị cơ sở và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi ĐVTN. Tổ chức Đoàn các cấp và ĐVTN tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua thiết thực, bám sát và phát huy được tính tự giác, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và là nòng cốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…; cùng nhau rèn đức, luyện tài, ra sức học tập luôn thể hiện ý chí, khát vọng, tình nguyện, xung kích trên các mặt trận, là thế hệ tiếp nối hùng hậu, chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ…

Hoàng Diệp