Kỳ vọng nhiều giải pháp đột phá phát triển văn hoá CAND

Hôm nay, ngày 24/11, Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chính thức diễn ra tại Hà Nội. Theo nhiều nhà khoa học, hội nghị sẽ là dịp tổng kết, đánh giá, đồng thời huy động trí tuệ, tâm sức của giới trí thức, văn nghệ sĩ hơn nữa nhằm phát triển văn hoá CAND trong tổng thể phát triển văn hoá Việt Nam.

Phát huy giá trị văn hoá giữ nước trong thời đại mới

Trao đổi với chúng tôi trước thềm hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết: Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần này là sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng, được nhân dân chờ đợi.Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hoá, đồng thời nhằm thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác này trong thời gian tới. Vì vậy, dịp này, chúng ta sẽ được thấy những thành quả, tinh tuý của văn hoá quốc gia, văn hoá các vùng miền, văn hoá của các dân tộc…


Hoạt động văn hoá, văn nghệ trong CAND luôn hấp dẫn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nếu đối sánh về mặt kinh tế, về diện tích lãnh thổ, về trang bị vũ khí, Việt Nam không có nhiều lợi thế và không mạnh bằng nhiều quốc gia khác. Nhưng trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam vẫn giữ vững được độc lập, chủ quyền, đánh bại các kẻ thù xâm lược. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, đó là do sức mạnh của văn hoá. Giá trị của văn hoá giữ nước được khẳng định trong lịch sử, từ đời này qua đời khác.

Đây là vốn quý của dân tộc, của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm phát huy những giá trị văn hoá đó. Chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc là chủ trương xuyên suốt, mặc dù, mỗi giai đoạn có khó khăn riêng.

Hy vọng, những khó khăn, thách thức về bảo tồn, phát huy văn hoá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại sẽ được các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ… cùng làm rõ hơn, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Trong đó, sẽ có những giải pháp về phát triển văn hoá trong CAND.

Đây là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Khi an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo thì mới phát triển kinh tế, xã hội được.

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị CAND nhận định: Vai trò của văn hoá trong đời sống chính trị rất quan trọng. Việc tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đảng ta xác định văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. Vai trò của văn hoá trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, tức là văn hoá giữ nước rất rõ ràng. Nhiều nhà khoa học cũng đã chỉ rõ, hàng ngàn năm qua, ông cha chúng ta đã sử dụng văn hoá phục vụ sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Vấn đề là hiện nay, chúng ta có thể phát huy truyền thống văn hoá dựng nước và giữ nước của cha ông trong thời đại mới, kết hợp với giá trị thời đại như thế nào?

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ cũng cho rằng, Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần này rất có ý nghĩa với lực lượng CAND và hy vọng tại hội nghị sẽ có nhiều ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND tham gia về phát triển văn hoá CAND, nhất là trong phát huy thế trận lòng dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xác định giá trị cốt lõi của văn hoá CAND

Theo GS.TS Bùi Quảng Bạ, một trong những nghệ thuật an ninh là xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nhấn mạnh đến xây dựng thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Để xây dựng được thế trận lòng dân, chúng ta phải có hệ thống chính trị vững vàng từ Trung ương đến cơ sở. Kinh tế, văn hoá, xã hội phải phát triển, đặc biệt là phải nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đối với lực lượng CAND, khi nhân dân tin thì sẽ hành động ủng hộ lực lượng CAND.

Cũng theo GS.TS Bùi Quảng Bạ, văn hoá dựng nước giữ nước có thể khai thác đưa vào xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc.

Đấy là những tinh hoa văn hoá về dựng nước và giữ nước của dân tộc mà ông cha đã làm được, Đảng ta đã đúc kết thành những bài học để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ngày nay.

Bài học về truyền thống, về văn hoá giữ nước cần được khai thác, vận dụng vào trong xây dựng thế trận lòng dân cũng như thế trận an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay một cách hiệu quả, để lực lượng CAND chủ động trong phòng ngừa, tấn công và vô hiệu hoá mọi âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự của các thế lực thù địch.

 Nhận định Hội nghị Văn hoá toàn quốc sẽ đặt ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, GS.TSKH Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta luôn phải xác định văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là hành trang để hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên, giá trị của văn hoá không dễ nhìn thấy. Tìm ra những giá trị cốt lõi của văn hoá dân tộc Việt Nam, giá trị văn hoá cốt lõi của kinh tế Việt Nam, xã hội Việt Nam hiện nay…, trên cơ sở đó xây dựng các nội dung như là thương hiệu quốc gia, “quyền lực mềm” để hội nhập với thế giới là những vấn đề rất lớn, đòi hỏi phải được làm rõ.

Văn hoá CAND nằm trong tổng thể văn hoá Việt Nam. Lực lượng CAND bảo vệ nền tảng văn hoá của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Văn hoá hun đúc nên phẩm chất, cốt cách người cán bộ, chiến sĩ CAND. Vì vậy, lực lượng CAND cũng phải tìm được giá trị cốt lõi của CAND, của văn hoá CAND. Trên cơ sở những giá trị cốt lõi đã được xác định, lực lượng CAND sẽ có những giải pháp hiệu quả trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá, văn nghệ CAND; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp đối với nhân dân...

Theo CAND