Lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh - 75 năm xây dựng và trưởng thành

Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức, bộ máy Việt Nam Công an vụ, gồm 3 cấp. Trong đó, ở mỗi cấp Công an đều thành lập lực lượng Tham mưu để trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân triển khai công tác nắm tình hình, thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an thuộc đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Đây được coi là mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung và lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh nói riêng.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1946 - 2021), cùng với lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong cả nước, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Văn phòng, Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tổng hợp, Phòng Tham mưu tổng hợp, Văn Phòng công an tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh... hay qua từng giai đoạn sát nhập, chia tách giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh với Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh vẫn luôn từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
        
  Trong những ngày đầu mới thành lập, Lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh nói riêng là công cụ sắc bén của Đảng, chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh đất nước mới được giải phóng, chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, lực lượng Tham mưu đã được lãnh đạo phân công nghiên cứu xây dựng các phương án trấn áp bọn phản cách mạng, tay sai và các loại tội phạm nguy hiểm khác với phương châm “Lấy đấu trí, đấu lực là chính; khi xét thấy cần thiết mới đấu pháp”. Nhờ có phương châm rõ ràng và có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nên công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã thu được nhiều kết quả, nhất là trong công tác đấu tranh, xử lý đối với những phần tử Việt gian ngoan cố, tạo tiền đề vững chắc để bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, gan dạ, dũng cảm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa chủ động, tích cực tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp. Qua đó, góp phần cùng với các lực lượng khác lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, đưa đất nước đi đến độc lập, tự do và phát phát triển.
          Sau khi tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu, lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất vượt lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.   
 

Lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh luôn chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp đề ra các chủ trương, đường lối, các quyết định, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình công tác của từng đơn vị, địa phương, lập kế hoạch cụ thể, ấn định rõ những việc phải làm và thời gian hoàn thành. Tổ chức công tác nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo kịp thời, chính xác, sát thực tiễn. Tham mưu làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, qua đó đánh giá đúng những kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo chỉ đạo khắc phục.
 
         
Trong những năm qua, lực lượng tham mưu Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều chỉ thị, đề án, quyết định, chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản khác nhằm hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an các cấp ban hành các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối chủ quyền, an ninh, an toàn mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh. Đồng thời tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về ANTT; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống tội phạm ma túy; cấp, quản lý căn cước công dân...
 
          Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến mới, đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục có sự đổi mới trên các lĩnh vực công tác, cả về tư duy, nhận thức, quan điểm, chủ trương, phương châm và nguyên tắc chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Ngành nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, trau dồi phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban, ngành, đoàn thể để trao đổi thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin đảm bảo tốt cho công tác tiếp nhận, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nhiều biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng chỉ đạo học tập thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động và các phong trào thi đua trong Công an Hà Tĩnh, nhất là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”.
 
       
  Với truyền thống lịch sử vẽ vang qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các cấp, các ngành trong công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đóng góp những chiến công to lớn giúp Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp chỉ đạo toàn lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới./.

Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh