Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; đánh giá đúng thực trạng về công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở trên địa bàn quản lý, từ ngày 9 đến ngày 11/11 Công an tỉnh đã thành lập 13 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện, chất lượng công tác rà soát, kiểm tra, xử lý về PCCC và CNCH của Công an các địa phương.


 
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an các địa phương đã tham mưu cho UBND cùng cấp các văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; việc ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, xử lý về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Việc thực hiện chỉ tiêu Công an tỉnh giao và phân chỉ tiêu công tác rà soát, kiểm tra; công tác xử lý vi phạm về PCCC; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; yêu cầu, kiến nghị khắc phục các vi phạm, tồn tại; kết quả khắc phục các vi phạm, tồn tại. Công tác điều tra cơ bản đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở đáp ứng các yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH.
 

 
Các Đoàn công tác của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra chỉ tiêu, tiến độ triển khai thực hiện việc tổng rà soát, kiểm tra, xử lý về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tại Công an các địa phương theo nội dung và đánh giá, ghi nhận những thuận lợi, tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác tổng rà soát, kiểm tra, xử lý; đồng thời, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao ý thức, trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các địa phương và cá nhân CBCS trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, xử lý về PCCC và CNCH.
 

 
Qua kiểm tra, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời tinh thần, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh. Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có khoảng 14.310 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, trong đó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý 885 cơ sở, Công an cấp huyện quản lý 2.067 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 11.358 cơ sở. Đợt đầu ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành kiểm tra 5403 lượt cơ sở.
 

 
Cũng qua kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, quyết liệt triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra đúng tiến độ, chỉ tiêu Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh giao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

HOÀNG GIANG PCCC